Zmiany w opodatkowaniu Spółek Komandytowych - zadzwoń po rozwiązanie dla Twojego biznesu

Dnia 30 listopada 2020 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

Na mocy zmian wprowadzonych w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, objęto podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) również spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne. Do tej pory w spółkach komandytowych oraz w spółkach jawnych opodatkowany był wyłącznie dochód wspólników uzyskiwany z działalności spółki (PIT). Po nowelizacji, spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne staną się również podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), na takich samych zasadach jak spółki kapitałowe czy spółka komandytowo-akcyjna, to jest według stawki 19% lub 9%. Powyższa zmiana oznacza w praktyce, że spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostaną podwójnie opodatkowane.

Co do zasady, spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) już od 1 stycznia 2021 roku. Spółki komandytowe mogą jednak zdecydować, że zostaną objęte zmianą dopiero od 1 maja 2021 roku. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Wśród możliwych do zastosowania rozwiązań, pozwalających na złagodzenie skutków nowej regulacji można wskazać:

  1. Przekształcenie spółki komandytowej w inną spółkę, na przykład w spółkę jawną.
  2. Przyjęcie roli komplementariusza przez osoby fizyczne, co pozwoli na rozliczenie przez te osoby podatku zapłaconego przez Spółkę i pomniejszenie o kwotę podatku przypadającego zgodnie z proporcją na tego komplementariusza z podakiem dochodowym PIT od dochodów uzyskiwanych z działalności spółki, w związku z możliwością zastosowania odliczenia przewidzianego w art. 30a ust. 6a-6e Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (prawo do odliczenia pomniejsza podatek PIT o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany).
  3. Powołanie na komplementariusza spółki zagranicznej.
  4. Outsorcing niektórych usług i działalności wykonywanej przez spółkę komandytową podmiotom zewnętrznym, powiązanym.

Mając na uwadze powyższe, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią celem uzyskania szczegółowych informacji, wyjaśnień oraz wskazówek i porad co do sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w nowych realiach prawnopodatkowych.