Newsletter najnowsze zmiany w prawie

  1. Zmiana w zakresie składki zdrowotnej.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów. Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych nadal będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9%. Dla podatników rozliczających się liniowo składka zdrowotna wyniesie 4,9% od dochodu zamiast pierwotnie zapowiadanych 9%, ale z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) zwana dalej "Nowy Lad" lub "Nowy Polski Ład";

 

  1. Odpłatne zbycie poleasingowych samochodów w 2022 roku.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe przepisy na podstawie których przychody z odpłatnego zbycia poleasingowych składników majątku będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej (a więc będzie podlegał opodatkowaniu), jeżeli do transakcji sprzedaży dojdzie w ciągu sześciu lat od nabycia do majątku prywatnego.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) zwana dalej "Nowy Lad" lub "Nowy Polski Ład";

  1. Wyższa kwota wolna od podatku w 2022 roku.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe przepisy podwyższające kwotę wolną od podatku dla osób rozliczających się na skali podatkowej. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu kwota wolna będzie jednolita i wyniesie 30.000 zł w skali roku. Jeśli ktoś zarobi mniej, w ogóle nie zapłaci podatku. Jeśli ktoś zarobi więcej, zapłaci podatek dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) zwana dalej "Nowy Lad" lub "Nowy Polski Ład";

  1. Wyższy drugi próg podatkowy w 2022 roku.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku drugi próg podatkowy zostanie zwiększony z 85.528 zł do 120.000 zł

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) zwana dalej "Nowy Lad" lub "Nowy Polski Ład";

  1. Składka zdrowotna dla członków zarządu od 2022 roku.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku zostanie wprowadzona konieczność obliczania, pobierania i odprowadzania składki zdrowotnej z wynagrodzeń osób, które pełnią swoją funkcję na podstawie aktu powołania i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Obecnie (do końca 2021 roku) sprawowanie tego typu stanowisk, nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek kwot za ubezpieczenia zdrowotne i społeczne z tytułu pełnienia tego typu funkcji. Przepis ten dotyczy np. członków zarządu, prokurentów, członków komisji rewizyjnych.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) zwana dalej "Nowy Lad" lub "Nowy Polski Ład";

  1. Wyższy drugi próg podatkowy w 2022 roku.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku zostanie wprowadzona konieczność obliczania, pobierania i odprowadzania składki zdrowotnej z wynagrodzeń osób, które pełnią swoją funkcję na podstawie aktu powołania i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Obecnie (do końca 2021 roku) sprawowanie tego typu stanowisk, nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek kwot za ubezpieczenia zdrowotne i społeczne z tytułu pełnienia tego typu funkcji. Przepis ten dotyczy np. członków zarządu, prokurentów, członków komisji rewizyjnych.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) zwana dalej "Nowy Lad" lub "Nowy Polski Ład";

  1. Zmiany w estońskim CIT w 2022 roku.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku zostaną wprowadzone znaczne zmiany w tak zwanym estońskim CIT.  Zmiany będą polegać między innymi na rozszerzeniu katalogu podmiotów, które mogą skorzystać z estońskiego CIT, na spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) zwana dalej "Nowy Lad" lub "Nowy Polski Ład";

  1. Zmiana limitu płatności gotówkowych w transakcjach B2B.

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku mają wejść w życie nowe przepisy w zakresie limitu płatności gotówkowych w transakcjach B2B. Projekt nowej ustawy podatkowej (Polski Ład) przewiduje obniżenie minimalnej kwoty płatności, którą będzie musiała zostać wykonana bezgotówkowo na konto bankowe kontrahenta. Kwota zostanie obniżona niemal dwukrotnie. Kwota graniczna płatności z obecnych 15 000 zł zostanie obniżona do 8 000 zł i przedsiębiorca, który będzie chciał potraktować taką płatność jako koszt uzyskania przychodu, będzie zobowiązany do udokumentowania jej w formie przelewu.

           Art. 22 Ustawy z dnia 29 października 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

  1. Obowiązek przyjmowania płatności instrumentami płatniczymi – bezgotówkowo.

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca ma zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Powyższe oznacza, że każdy przedsiębiorca od 2022 roku będzie miał więc obowiązek umożliwić swoim klientom płatności bezgotówkowo, czyli również poprzez kartę płatniczą, Google Pay czy BLIK (zwykły przelew nie jest wystarczający). Będzie on obejmował tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, czyli takich, których roczny przychód przekracza 20 tys. zł.

       Art. 19a Ustawy z dnia 29 października 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

  1. Obowiązek konsumenta dokonywania płatności bezgotówkowo.

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji

        Art. 18 Ustawy z dnia 29 października 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.