Działalność gospodarcza a ciąża. Czy da się pogodzić?

MATEUSZ KRAWCZYK

Wspólnik 

Radca prawny - nr wpisu: KR-4645

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w kancelariach radcowskich i adwokackich w Tarnowie oraz pracując na rzecz Zespołu Radców Prawnych UJ.

W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz prawo cywilne.

W spółce prowadzi bieżącą obsługę firm oraz procesy sądowe.

Tel: 576 629 999

Działalność gospodarcza a ciąża. Czy da się pogodzić?

Drodzy Czytelnicy! Dzisiaj garść informacji na temat ciąży i działalności gospodarczej. Czy kobieta w ciąży, prowadząca działalność gospodarczą, może pobierać zasiłek macierzyński? Czy zajście w ciąże oznacza konieczność zawieszenia działalności gospodarczej? Czy kobieta w ciąży może założyć działalność gospodarczą? Zapraszam do lektury.

Czy kobieta w ciąży, prowadząca działalność gospodarczą, może pobierać zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem przysługującym osobie, która w okresie ubezpieczenia chorobowego, albo w okresie urlopu wychowawczego, urodziła dziecko[1]. Nie jest natomiast ważne, czy ta osoba prowadzi działalność gospodarczą, czy też jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Jedyną istotną cechą jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego. Warto zauważyć, że o ile pracownik jest obowiązkowo objęty ubezpieczeniem chorobowym, o tyle osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie podlegać takiemu ubezpieczeniu tylko jeżeli złoży stosowny wniosek, bowiem ubezpieczenie chorobowe jest dla przedsiębiorców dobrowolne.[2] Jeżeli więc kobieta prowadząca działalność gospodarczą, została na swój wniosek objęta ubezpieczeniem chorobowym i zapłaciła chociażby jedną składkę z tego tytułu, to z chwilą urodzenia dziecka nabędzie prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Czy zajście w ciąże oznacza konieczność zawieszenia działalności gospodarczej?

W przeciwieństwie do pracowników, osoba prowadząca działalność gospodarczą nie nabywa prawa do urlopu macierzyńskiego, ponieważ instytucja urlopu zarezerwowana jest wyłącznie dla osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę. Przedsiębiorca, jak już wspomniano powyżej, może natomiast korzystać z zasiłku macierzyńskiego, czyli z takiego samego świadczenia pieniężnego, jakie przysługuje pracownikowi w okresie urlopu macierzyńskiego. Kobieta prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli nie chce jej kontynuować w okresie ciąży i po porodzie, może zawiesić działalność i w ten sposób zorganizować sobie swoisty „urlop macierzyński”. Warto jednak podnieść, że kobieta w okresie ciąży, czy też po urodzeniu dziecka, nie ma obowiązku zawieszania działalności gospodarczej. Kobieta może prowadzić działalność gospodarczą, jednocześnie pobierając zasiłek macierzyński[3]. Warto wskazać, że w takim wypadku kobieta będzie wciąż podlegała ubezpieczeniom społecznym, ale już nie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego[4]. Powyższe oznacza w praktyce, że składki na ubezpieczenie tejże kobiety, będą opłacane nie przez nią, ale przez Skarb Państwa. Kobieta będzie zobowiązania jedynie do samodzielnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Czy kobieta w ciąży może założyć działalność gospodarczą?

Należy zauważyć, że w polskim systemie prawnym nie istnieje przepis, który zakazywałby kobiecie w ciąży założenia działalności gospodarczej. Kobieta w ciąży może więc założyć działalność gospodarczą. Jednak takie działanie bywa powodem wszczęcia kontroli przez ZUS.   Zakład Ubezpieczeń Społecznych, będzie badał czy działalność gospodarcza nie została zawarta jedynie dla pozoru lub w celu obejścia prawa i niejako wyłudzenia zasiłku macierzyńskiego. Trzeba więc pamiętać, że decydując się na zakładanie działalności gospodarczej będąc w ciąży, należy być nastawionym na rzeczywiste wykonywanie tejże działalności, chociażby przez krótki okres (np. przez czas do zapłacenia pierwszej składki na ubezpieczenie chorobowe). Sama rejestracja w ewidencji działalności gospodarczej jest niewystarczająca. Aby można było mówić o rzeczywistym wykonywaniu działalności gospodarczej, działalność musi cechować się: zarobkowym charakterem (przesłanka zarobkowego charakteru działalności oczywiście zostanie spełniona wtedy, gdy jej prowadzenie przynosi rzeczywisty zysk, ale należy również uznać sytuację, gdy pomimo jego nieosiągnięcia – czyli np. wykazania straty bądź „wyjściu na zero” – przedsiębiorca nastawiony był na uzyskanie dochodu), zorganizowanym charakterem (o  spełnieniu tej przesłanki świadczą przykładowo utworzenie siedziby, zorganizowanie biura, bądź innych pomieszczeń do prowadzenia  działalności, zatrudnianie pracowników i ustanowienie wewnątrzzakładowych uregulowań prawnych) ciągłością wykonywania działalności (wykonywanie działalności nie może mieć charakteru incydentalnego, od przypadku do przypadku, ani tym bardziej jednorazowego)[5].