Newsletter - najnowsze zmiany w prawie

1) Możliwość anulowanie prolongaty covidowych umów najmu powierzchni handlowych. Do dnia 6 sierpnia 2021 roku każdy uprawniony do używania powierzchni handlowej, który przedłużył umowę najmu (dzierżawy lub innej) w trybie ustawy covidowej, może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli w przedmiocie przedłużenia umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.Dotychczas, w razie zamknięcia centrów handlowych na skutek pandemii, mieli oni możliwość uzyskania zwolnienia z czynszu w zamian za przedłużenie umów najmu o pół roku. Teraz zwolnienia z czynszu pozostaną w mocy, zaś prolongaty najmu można będzie anulować. Art. 7 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2) Mniejszy czynsz najmu w powierzchniach handlowych.
Od dnia 23 lipca 2021 roku nowe przepisy wprowadzają ustawową obniżkę należności czynszowych w przypadku, gdyby centra handlowe ponownie zamknięto, o 80% w okresie
trwania nowych ograniczeń i o 50% w trzech miesiącach następujących po ich odwołaniu Art. 1 ust 11Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

3) Zmiany w dowodach osobistych – odciski palców.
Od dnia 2 sierpnia 2021 roku miały być wydawane nowe dowody osobiste z odciskiem palców oraz własnoręcznym podpisem posiadacza. Termin ten jednak ulegnie zmianie.
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.