Newsletter - najnowsze zmiany w prawie

NEWSLETTER 4/2021

1) Opodatkowanie CITem spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych.
Przypominamy, że od dnia 1 maja 2021 roku spółki komandytowe, które podjęły decyzję o objęciu zmianami podatkowymi nie od 1 stycznia 2021 roku lecz od 1 maja 2021 roku, staną się podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Przypominamy, że do tej pory w spółkach komandytowych oraz w spółkach jawnych opodatkowany był wyłącznie dochód wspólników uzyskiwany z działalności spółki (PIT). Po nowelizacji, spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne staną się również podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), na takich samych zasadach jak spółki kapitałowe czy spółka komandytowo-akcyjna, to jest według stawki 19% lub 9%. Powyższa zmiana oznacza w praktyce, że spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostaną podwójnie opodatkowane. Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

2) Wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych przez mikroprzedsiębiorców.
Do 10 maja 2021 roku mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie
PPK. Mikrofirmy mogą zwolnić się z obowiązku tworzenia PPK w przypadku, gdy wszystkie osoby zatrudnione w danym podmiocie złożą deklarację rezygnacji z wpłat do PPK. Po umowie o zarządzanie (termin upływał 23.04.2021 roku) pracodawca musi zawszeć kolejną umowę – o prowadzenie PPK. Najmniejsze firmy mają na to czas najpóźniej do 10 maja 2021 r. Umowę o prowadzenie PPK pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz wszystkich osób, których dotyczy obowiązek PPK (poza tymi, którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat) albo które mają prawo do oszczędzania w tym programie z chcą z niego skorzystać.
Ustawa z 4 października 2018 rok o pracowniczych planach kapitałowych

3) Wielka podwyżka kar za wykroczenia skarbowe.
Od 1 maja 2021 roku znacznie wzrosną kary za wykroczenia skarbowe. Aktualnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2021 roku jest to 5,6 tys. zł. Od 1 maja mandatem karnym można będzie nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe będzie mogła wynieść maksymalnie 14 tys. zł. – to dwa i pół raza więcej niż obecnie. Chodzi tu tylko o stawki nakładane mandatem karnym za drobne uchybienia, takie jak prowadzenie ksiąg w sposób wadliwy, czyli zgodny z rzeczywistością, ale niepoprawny od strony formalnej, a także niezłożenie deklaracji przez płatnika, nawet „zerowej”.
Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

4) Rozszerzenie Tarczy Antykryzysowej (tzw. Tarcza Antykryzysowa 9.0)
Od 4 maja 2021 roku ulega rozszerzeniu Tarcza Branżowa dedykowana dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wymienionymi w ustawie. Pomoc obejmująca dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, dofinansowanie do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS zostaje rozszerzona o następujące kody PKD:
• 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. • Przywrócenie 3 kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z (handel) oraz 91.02.Z (muzea) • Usunięcie 3 kodów PKD (stragany i targowiska): 47.81.Z, 47.82.Z oraz 47.89.Z. • Możliwość porównania spadku przychodu do lutego 2020 roku, kiedy gospodarka funkcjonowała jeszcze normalnie.
• Weryfikacja kodów PKD na dzień 31 marca 2021 roku. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.