Newsletter - najnowsze zmiany w prawie

NEWSLETTER 5/2021

1) Do dnia 30 czerwca 2021 roku dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych został wydłużony termin do:

a) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.,

b) wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Rozporządzenie z dnia 29 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku.


2) Krajowy Rejestr Zadłużonych.
Do dnia 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) ma stanowić źródło informacji, w szczególności o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. KRZ ma być udostępniony na stronie internetowej
Ministra Sprawiedliwości. Rejestr ten ma być jawny, a sprawdzenie w nim danych ma być bezpłatne. Dzięki temu KRZ ma być powszechnie wykorzystywany przez osoby fizyczne i prawne, które mają styczność z dłużnikami występującymi w rejestrze. Ma to utrudnić zaciąganie zobowiązań przez osoby niewypłacalne, a także m.in. unikające płacenia alimentów, i zmobilizować je do spłaty tych zobowiązań.
Ustawa z 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

3) Nowa spółka – Prosta Spółka Akcyjna – wejdzie w życie.
Od dnia 1 lipca 2021 roku mają zacząć obowiązywać przepisy wprowadzające do obrotu nową spółkę – Prostą Spółkę Akcyjną. Rzeczona spółka ma łączyć najlepsze cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2021.187 z dnia 2021.01.28

4) Elektroniczne postępowanie rejestrowe wejdzie w życie z opóźnieniem.
Od dnia 1 lipca 2021 roku mają zacząć obowiązywać przepisy wprowadzające elektronicznego postępowania rejestrowego. Wnioski dotyczące podmiotu wpisanego do rejestru KRS będą składane wyłącznie elektronicznie, a nie na papierowych formularzach. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2021.187 z dnia 2021.01.28

5) Przedłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych.
Do dnia 30 czerwca 2021 roku podmioty, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, winny sporządzić sprawozdania finansowe. Termin na sporządzenie sprawozdań finansowych uległ bowiem przedłużeniu o 3 miesiące - czyli do końca 6 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Wydłużeniu o kolejne 3 miesiące uległ również termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych.
Rozporządzenie z dnia 26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

6) Zmiany w prawie celnym.
Od dnia 1 czerwca 2021 roku wchodzą w życie zmiany w prawie celnym. Podstawowym celem ustawy jest usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, należnych z tytułu importu towarów. Należności te będą określane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w jednej decyzji, po przeprowadzeniu jednego dla wszystkich tych należności i opłat postępowania. Będzie ono prowadzone z zastosowaniem określonych przepisów prawa celnego i określonych przepisów Działu IV Ordynacji podatkowej. Zachowana zostanie dotychczasowa odrębność regulacji w zakresie wykonalności decyzji.
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

7) Zmiany w podatku VAT dla e-commerce.
Od dnia 1 lipca 2021 roku firmy, które prowadzą transgraniczną sprzedaż przez Internet, czekają duże zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT. Po pierwsze, nie będą musiały rejestrować się w każdym kraju członkowskim, do którego sprzedają, bo wszelkie formalności związane z VAT załatwią w jednym punkcie kompleksowej obsługi. Po drugie, stawka podatku za każdym razem będzie naliczana zgodnie z zasadami kraju konsumenta, co zlikwiduje nierówne traktowanie między transakcjami wewnątrzunijnymi a tymi spoza UE.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8) Faktury uproszczone w JPK_VAT. Od dnia 1 lipca 2021 roku obowiązkowe będzie wykazywanie faktur uproszczonych w sposób zbiorczy. Zmiana ma m.in. na celu uregulowanie zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie.
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zapraszamy do kontaktu, 

Zespół KDP