Newsletter - najnowsze zmiany w prawie

NEWSLETTER 12/2020


1) Od dnia 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, wpisani do CEIDG, zostaną objęci ochroną jak konsumenci w zakresie niedozwolonych postanowień umownych. Powyższe oznacza, że jeżeli taki przedsiębiorca zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, lecz z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, to będzie mógł powoływać się na brak związania niedozwolonymi postanowieniami umownymi oraz sięgnąć do klauzul niedozwolonych wypracowanych dotychczas w obrocie konsumenckim. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

2) Przedsiębiorca jak konsument – rękojmia za wady rzeczy sprzedanej.
Od dnia 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, wpisani do CEIDG, zostaną objęci ochroną jak konsumenci w zakresie rękojmi z wady rzeczy sprzedanej. Powyższe oznacza, że jeżeli taki przedsiębiorca zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, lecz z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, to będzie mógł korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej na takich samych zasadach jak konsument. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

3) Przedsiębiorca jak konsument – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
Od dnia 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, wpisani do CEIDG, zostaną objęci ochroną jak konsumenci w zakresie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że jeżeli taki przedsiębiorca zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, lecz z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, to będzie mógł odstąpić od umowy zwartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w ciągu 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

4) Opodatkowanie CITem spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych.
Od dnia 1 stycznia 2021 roku objęto podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) również spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne. Do tej pory w spółkach komandytowych oraz w spółkach jawnych opodatkowany był wyłącznie dochód wspólników uzyskiwany z działalności spółki (PIT). Po nowelizacji, spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne staną się również podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), na takich samych zasadach jak spółki kapitałowe czy spółka komandytowo-akcyjna, to jest według stawki 19% lub 9%. Powyższa zmiana oznacza w praktyce, że spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostaną podwójnie opodatkowane. Co do zasady, spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) już od 1 stycznia 2021 roku. Spółki komandytowe mogą jednak zdecydować, że zostaną objęte zmianą dopiero od 1 maja 2021 roku. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.
Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

5) Estoński CIT Od dnia 1 stycznia 2021 roku spółki kapitałowe, które płacą podatek CIT, będą mogły skorzystać z tzw. estońskiego CITu. Estoński CIT polega na tym, że spółka która wypracuje zysk, nie musi od razu płacić podatku od tego, co zarobiła. Będzie musiała go zapłacić dopiero w momencie, kiedy będzie chciała wypłacić ten zysk wspólnikom. Rozwiązanie to ma wspomagać rozwój procesów inwestycyjnych w spółkach. Z estońskiego CITu będą mogły skorzystać spółki których przychody nie przekraczają 100 mln zł; w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne; które nie posiadają udziałów w innych podmiotach; które zatrudniają co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców; których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej; które wykazują nakłady inwestycyjne.
Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

6) Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
Od dnia 1 stycznia 2021 roku więcej podatników będzie mogło skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach nowelizacji obecny limit przychodów uprawniający do tej formy opodatkowania wzrośnie z 250 tys. euro do 2 mln euro. Poszerzy się również katalog wolnych zawodów uprawnionych do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu. Dodani zostaną m. in. prawnicy, doradcy podatkowi, księgowi, biegli rewidenci, inżynierowie budownictwa, maklerzy oraz agenci ubezpieczeniowi. Co więcej, stawka podatku dla wolnych zawodów zostanie obniżona z obecnych 20% do 17%. Ponadto, ryczałtem będą mogły być opodatkowane przychody z najmu uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej, a nie tylko najmu prywatnego.
Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

7) CIT 9 % - zmiana limitu przychodów.
Od dnia 1 stycznia 2021 roku zwiększony zostanie limit przychodów z obowiązujących obecnie 1,2 mEUR do 2 mEUR. uprawniający do stosowania stawki 9% dla opodatkowania dochodów osiąganych przez podatników podatku CIT.
Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

8) Slim VAT – zmiany w podatku VAT.
W 2021 roku wejdzie w życie szereg zmian w Ustawie VAT, które w założeniu mają uprościć lub ułatwić rozliczanie podatku VAT. Należą do nich: wydłużenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z 3 do 4 miesięcy; uproszczenia przy korektach faktur, przede wszystkim brak konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej; ułatwienia dla eksporterów wydłużenie terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy dla zastosowania stawki 0%, co ma rozwiązać problem dostaw długoterminowych; ułatwienia w zakresie stosowania kursu walut – wybór zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym i stosowanie ich przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy; prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, tj. za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego.
Projekt ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

9) Zniesienie ulgi abolicyjnej
Od dnia 1 stycznia 2021 roku zniesiona zostaje ulga abolicyjna, która umożliwiała uniknięcie
podwójnego opodatkowania. Teraz osoby pracujące w niektórych krajach zapłacą podatek najpierw w kraju, w którym pracowały, a następnie dodatkowo w Polsce. ulga abolicyjna ma wynieść jedynie 1360 zł, co pozwoli na uniknięcie podatku do kwoty nieprzekraczającej 8000 zł.
Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

10) Wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych przez firmy zatrudniające mniej niż 20 osób.
Od dnia 1 stycznia 2021 roku ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych obejmie przedsiębiorców, którzy na 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób albo rozpoczęli działalność po tej dacie. Mają oni czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 23 kwietnia, a umowy o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r.
Ustawa z 4 października 2018 rok o pracowniczych planach kapitałowych

11) Struktury hybrydowe
Od dnia 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie kolejne regulacje w ramach działań uszczelniających system podatków dochodowych, mające przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, które są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej. Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów, co może powodować podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów (DD – double deduction) lub z jednej strony zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów i brak zaliczenia do przychodów po drugiej stronie (D/NI - deduction/no inclusion).
Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 1106)
 

Zapraszamy do kontaktu,

Zespół KDP