Tarcza Antykryzysowa Tarcza Branżowa - Szczegółowe opracowanie

Opracowanie założeń bezpośredniej pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy branżowej sporządzono na podstawie:

  1.  przepisów ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
  2. przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (na dzień sporządzania opracowania – 26.11.2020 r. - Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu)

 

SPIS TREŚCI

TARCZA BRANŻOWA 

1.     Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy. 

2.     Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców z ZUS. 

3.     Dotacja dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (PUP) 

4.     Zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców (płatników) 

 

TARCZA BRANŻOWA

- bezpośrednia pomoc dla przedsiębiorców

 

  1. Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy przyznawane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Istota pomocy:

- dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i umów o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o umowie zlecenie) na okres maksymalnie 3 miesięcy;

- dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (czyli maksymalnie 6000 zł za okres 3 miesięcy na jednego pracownika);

- dofinansowanie przysługuje nie przysługuje na pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

- wnioski można składać do 28 lutego 2021 roku;

Beneficjenci (branże mogące skorzystać z pomocy):

- osobie prowadzącej działalność gospodarczą - przedsiębiorcy który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; 85.59.A - Nauka języków obcych; 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 86.10.Z - Działalność szpitali; w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; 86.90.D - Działalność paramedyczna; 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 91.02.Z - Działalność muzeów; 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych; 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 93.19.Z  - Pozostała działalność związana ze sportem; 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

- Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

  Warunki skorzystania:

- spadek obrotów -  przychód z wyżej wskazanej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;

- przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;

- przedsiębiorca który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

- wobec przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Procedura:

- wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń dokumentami i oświadczeniami przedsiębiorca składa do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;

- świadczenie jest wypłacana na podstawie umowy z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy;

Możliwość łączenia:

- Możliwość swobodnego łączenia z innymi formami pomocy oferowanymi w tarczy branżowej (należy jednak uwzględnić limit de minimis)

Podstawa prawna: art. 15gga Ustawy

 

  1. Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców (ZUS).

Istota pomocy:

- dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 – czyli 2080 zł (świadczenie jest nieoskładkowane i nieopodatkowane);

- niższe świadczenie przypada przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadzie ryczałtu lub karty podatkowej (ci ostatni otrzymają 1.300 zł).

- osobie prowadzącej działalność gospodarczą - przedsiębiorcy który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; 85.59.A - Nauka języków obcych; 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 86.10.Z - Działalność szpitali; w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; 86.90.D - Działalność paramedyczna; 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 91.02.Z - Działalność muzeów; 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych; 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 93.19.Z  - Pozostała działalność związana ze sportem; 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

- Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

Warunki skorzystania:

- przedsiębiorca musiał już uprzednio otrzymać świadczenie postojowe z ZUS ( w trybie 15zs lub 15zua Ustawy) – świadczenie w ramach tarczy branżowej jest świadczeniem dodatkowym, dla tych, którzy już uprzednio korzystali z tej formy pomocy;

- przychód z wyżej wskazanej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Procedura:

- świadczenie przyznaje i wypłaca ZUS na wniosek osoby uprawnionej;

- wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone d ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

- od decyzji odmownej przysługuje środek odwoławczy do Sądu;

Możliwość łączenia: - Możliwość swobodnego łączenia z innymi formami pomocy oferowanymi w tarczy branżowej

Podstawa prawna: od art. 15 zs2 Ustawy

 

  1. Dotacja dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (PUP)

Istota pomocy:

- jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

- dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł;

- dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem wydania zgodnie z przeznaczeniem oraz pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji;

Beneficjenci: mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; 85.59.A - Nauka języków obcych; 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 86.10.Z - Działalność szpitali; w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; 86.90.D - Działalność paramedyczna; 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 91.02.Z - Działalność muzeów; 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych; 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 93.19.Z  - Pozostała działalność związana ze sportem; 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

- Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

Warunki skorzystania:

- przychód z wyżej wskazanej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Procedura:

- Wniosek mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, do dnia 31 stycznia 2021 r.

- Ustalenie prawa do dotacji, następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, zawierający oświadczenia: o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy; o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej; potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.; o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Możliwość łączenia: Możliwość swobodnego łączenia z innymi formami pomocy oferowanymi w tarczy branżowej

Podstawa prawna: art. 15 zze4 Ustawy

 

  1. Zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców (płatników)

Istota pomocy:

- zwolnienie obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres

Beneficjenci:

Płatnik składek, prowadzący na dzień 30 września 2020 r. działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;  79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; 85.59.A - Nauka języków obcych; 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 86.10.Z - Działalność szpitali; w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; 86.90.D - Działalność paramedyczna; 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 91.02.Z - Działalność muzeów; 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych; 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 93.19.Z  - Pozostała działalność związana ze sportem; 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

- Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

Warunki skorzystania:

- przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.

- przychód z wyżej wskazanej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

- warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za listopad 2020 r. – do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.”;

Procedura:

- wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 21 stycznia 2021 r.;

- obsługa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnienia z obowiązku opłacania składek realizowana jest w trybie umorzenia składek;

Możliwość łączenia: Możliwość swobodnego łączenia z innymi formami pomocy oferowanymi w tarczy branżowej

Podstawa prawna: art. 31 zo do art. 31 zy Ustawy