Newsletter najnowsze zmiany w prawie

  1. Brak możliwości przerwania biegu przedawnienia wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.

Od dnia 30 czerwca 2022 roku wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie będzie już powodował przerwania biegu przedawnienia, a jedynie jego zawieszenie. Jednakże, skutek przerwania biegu przedawnienia, będzie miał zastosowanie do postępowań o zawezwanie do próby ugodowej wszczętych ale nie zakończonych przed 30 czerwca 2022 roku. Przedsiębiorcy mają więc niecały miesiąc aby zadbać o przerwanie biegu przedawnienia swoich wierzytelności, przy wykorzystaniu zawezwania do próby ugodowej.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r. poz. 2459.

  1. Przesunięcie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

Od dnia 30 czerwca 2022 roku przesunięto termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 roku (standardowy termin upływałby 31 marca 2021 roku). W związku z powyższym, przesunięto termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych na 31 września 2022 roku.

  1. Składka zdrowotna a podatek.

Od dnia 1 lipca 2022 roku podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym (wg stawki 19% PIT) mają uzyskać prawo odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie. Wysokość tego odliczenia składek będzie ograniczona rocznym limitem 8700 zł. Limit ten ma być corocznie waloryzowany przez Ministra Finansów. Ryczałtowcy prowadzący działalność gospodarczą będą także mogli odliczyć od przychodu cześć (50%) zapłaconych składek zdrowotnych. Pojawi się także możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej od karty podatkowej. Natomiast podatnicy opodatkowani PIT na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) nie będą mieli prawa odliczenia składki zdrowotnej.

Nowelizacja ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw – tzw. Polski Ład 2.0