https://www.traditionrolex.com/31
Newsletter najnowsze zmiany w prawie - WITECKA, KRAWCZYK & WSPÓLNICY - Kancelaria Adwokacka : Adwokat radca prawny Tarnów

Newsletter najnowsze zmiany w prawie

  1. Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Przypominamy, że od dnia 1 grudnia 2021 roku ma zostać uruchomiony Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). KRZ będzie źródłem informacji o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną: niewypłacalnych; zagrożonych niewypłacalnością; wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona. Znajdą się w nim dane m.in. na temat:

  1. osób, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe, postępowania zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a także postępowania w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
  2. osób, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu niemożności uzyskania z egzekucji sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  3. wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.
  4. dłużników alimentacyjnych.

KRZ będzie rejestrem jawnym. W praktyce oznacza to, że dostęp do niego  - za pośrednictwem Internetu - będzie nieograniczony. Aby zweryfikować konsumenta lub firmę, niezbędny będzie tylko PESEL (w przypadku osób fizycznych) i NIP (w przypadku firm) lub sygnatura akt sprawy.

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw.

  1. Zmiana limitu płatności gotówkowych w transakcjach B2B.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku mają wejść nowe przepisy w zakresie limitu płatności gotówkowych. w transakcjach B2B. Projekt nowej ustawy podatkowej (Polski Ład) przewiduje obniżenie minimalnej kwoty płatności, którą będzie musiała zostać wykonana bezgotówkowo na konto bankowe kontrahenta. Kwota zostanie obniżona niemal dwukrotnie. Kwota graniczna płatności z obecnych 15 000 zł zostanie obniżona do 8 000 zł i przedsiębiorca, który będzie chciał potraktować taką płatność jako koszt uzyskania przychodu, będzie zobowiązany do udokumentowania jej w formie przelewu.

Art. 22 Ustawy z dnia 29 października 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

  1. Obowiązek przyjmowania płatności instrumentami płatniczymi – bezgotówkowo.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca ma zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Powyższe oznacza, że każdy przedsiębiorca od 2022 roku będzie miał więc obowiązek umożliwić swoim klientom płatności bezgotówkowo, czyli również poprzez kartę płatniczą, Google Pay czy BLIK (zwykły przelew nie jest wystarczający). Będzie on obejmował tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, czyli takich, których roczny przychód przekracza 20 tys. zł.

Art. 19a Ustawy z dnia 29 października 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

  1. Obowiązek konsumenta dokonywania płatności bezgotówkowo.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji

Art. 18 Ustawy z dnia 29 października 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.