Newsletter najnowsze zmiany w prawie

  1. Przedsiębiorcy nie będą mogli odmówić przyjęcia płatności realizowanej gotówką.

Od dnia 5 listopada 2021 roku przedsiębiorca nie będzie mógł odmówić klientowi możliwości zapłaty gotówką (znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP). Poza tym sprzedawca czy usługodawca nie będzie mógł nakładać ani pobierać żadnych dodatkowych opłat za przyjmowanie płatności gotówką. Powyższe oznacza, że przedsiębiorca nie będzie mógł ograniczyć się wyłącznie do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych

  1. Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Od dnia 1 grudnia 2021 roku ma zostać uruchomiony Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). KRZ będzie źródłem informacji o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną: niewypłacalnych; zagrożonych niewypłacalnością; wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona. Znajdą się w nim dane m.in. na temat:

  1. osób, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe, postępowania zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a także postępowania w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
  2. osób, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu niemożności uzyskania z egzekucji sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  3. wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.
  4. dłużników alimentacyjnych.

KRZ będzie rejestrem jawnym. W praktyce oznacza to, że dostęp do niego  - za pośrednictwem Internetu - będzie nieograniczony. Aby zweryfikować konsumenta lub firmę, niezbędny będzie tylko PESEL (w przypadku osób fizycznych) i NIP (w przypadku firm) lub sygnatura akt sprawy.

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw.

  1. Zapowiedź zmiany sposobu wystawiania faktur.

Od dnia 1 listopada 2021 roku mają wejść nowe przepisy w zakresie sposobu wystawiania faktur. W resorcie finansów trwają prace związane z wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Rozporządzenie to nie będzie zawierało zmian merytorycznych, będzie miało charakter techniczny, dostosowujący do zmian ustawowych.
Rozporządzenie to określi:
     a) przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e,

     b) inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych,

     c)późniejsze niż określone w art. 106i terminy wystawiania faktur.