Newsletter - najnowsze zmiany w prawie

 1. Ograniczenie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych lub stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Do dnia 16 września 2021 roku wchodzą w życie przepisy, które:

 1. Wyłączają możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, jeżeli od dnia ich ogłoszenia lub doręczenia minęło dziesięć lat.
 2. Wyłączają możliwość wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji, jeżeli od dnia ich doręczenia lub ogłoszenia minęło trzydzieści lat.
 3. Nakazują umorzyć postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed 16 września 2021 roku. 

                 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania administracyjnego

 

 1. Pakiet SLIM VAT 2 – dalsze uproszczenia i uszczelnienia VAT

Od dnia 1 października 2021 roku mają wejść w życie nowe przepisy w podatku VAT, zwane pakietem SLIM VAT 2.

Ustawa przewiduje, że zmiany w ustawie o VAT będą dotyczyć:

 1. wprowadzenia regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport,
 2. rezygnacji z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy - implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A.
 3. ,umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,
 4. ulgi na złe długi,
 5. modyfikacji definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”,
 6. 100 proc. odliczeń od wydatków na samochody (wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika), w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres,
 7. odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
 8. dopuszczenia – opcjonalnie – możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
 9. uregulowania kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
 10. wprowadzenia możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe