Świadczenie Pielęgnacyjne na opiekę nad osobą dorosłą

Do dnia dzisiajszego prawodawca nie dostosował przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt: K 38/13 (Dz. U. z 2014 r. poz. 143). W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przespisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z zasadą równości o ktrej mowa w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Nieuregulowany stan prawny powoduje, że większość opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w związku z rezygnacją z zatrudnienia i konieczność sprawowania opieki nad dorosłym członkiem rodziny pobierać może jedynie specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 620,00 złotych miesięcznie i nie ma prawa do pobierania w miejsce specjalnego zasiłku opiekuńczego - świadczenia pielęgnacyjnego w dużo wyższej kwocie t.j. 1.583,00 złote miesięcznie. Istniejący stan prawny nie przeszkodził Nam w wywalczeniu dla naszej Klientki świadczenia pielęgnacyjnego i od dnia 01.08.2019 roku, jej comiesięczne świadczenie wzrosło o ponad 900,00 złotych. 

Naszej Klientce dziękujemy za zaufanie i powierzenie właśnie Nam jednej z pionierskich spraw w skali naszego kraju.

Zespół KDP.